«امیکرون » رسید؟!

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

 دقیقا 15 روز پیش بود. درست در شرایطی که جهان هنوز از تب و تاب سویه دلتای کرونا خارج نشده بود، دانشمندان آفریقاییخبر از شناسایی سویه جدیدی از کرونا دادند: «امیکرون ». ایران که با تاخیری قابل توجه در قیاس با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روند واکسیناسیون عمومی را آغاز کرد، با واردات واکسن و کنار گذاشتن غیررسمی واکسی نهای تولید داخل، رفته رفته تلاش م یکرد خود را از مرگ و میرهای سه رقمی کرونا جدا کند. تقریبا هم موفق شده است. بیشتر از یک هفته است که آمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران 2 رقمی است اما اخبار منتشر شده مبنی بر شیوع امیکرون نگران کننده است. سازمان بهداشت جهانی سویه جدید کرونا را در میان سویه های «نگران کننده » طبقه بندی کرده و تا امروز 40 کشور جهان از جمله هند، عربستان، امارات و کشورهای اروپایی شناسایی مواردی از این سویه در کشور خود را تایید کرد هاند. مقامات ایران از همان روزهای اول شیوع امیکرون به اظهار نظر درباره آن پرداختند ولی احتمالا یکی از جد یترین نشستها درباره آن روز شنبه هفته جاری در ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد. جایی که به گزارش پایگاه اطلا عرسانی ریاست جمهوری، مساله امیکرون مورد بحث قرار گرفت ولی هیچ جزئیاتی از آن منتشر نشد. انتشار اخبار مختلف درباره خطرات سویه جدید کرونا با بازگشای یها و لغو برخی محدودی تها در ایران همزمان شد. دولت سیزدهم تلاش میکند مدارس و دانشگا هها را بازگشایی کند اما کارشناسان نگران عواقب این اقدام هستند. روز شنبه بود که علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به عواقب بازگشایی مدارس در عصر شیوع واریانت امیکرون را نگران کننده توصیف کرده بود. دولت اما ترجیح م یداد چندان وارد این مساله نشود تا اینکه دیروز بالاخره خبری مبنی بر ورود رسمی وزارت بهداشت به مساله امیکرون منتشر و فرودگاه «امام خمینی » اعلام کرد که با بخشنامه این نهاد، سفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم از

8 کشور اروپایی میزبان امیکرون به ایران ممنوع اعلام شده است. تناقض اول؛ بخشنامه بود یا نبود؟ ششم آذرماه، محمد مهدی گویا، رئیسمرکز مدیریت بیمار یهای واگیر وزارت بهداشت: «برای جلوگیری از ورود گونه جدید ویروس کرونا به ایران محدودی تها و ممنوعی تهایی اعمال شده است. مطابق این تمهیدات سفر شهروندان غیر ایرانی از مبدا آفریقای جنوبی و پنج کشور جنوب آفریقا شامل بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه، لسوتو و اسواتینی به ایران ممنوع است. » این اظهارنظر ملاک و مستند بسیاری از ناظران بود اما دیروز خبری در نقطه مقابل آن منتشر شد. جواد صالحی سخنگوی «فرودگاه بین المللی امام خمینی « :» چهاردهم آذرماه دستورالعمل و بخشنامه جدیدی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فرودگا ههای کشو رها از نظر سوی ههای جهش یافته در گردش کووید- ۱۹ با سه دسته ارسالشد. بر این اساس پذیرش مسافر هوایی از کشو رهای بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه به طور مستقیم و غیرمستقیم تا اطلاع ثانوی ممنوع است. تا اطلاع ثانوی تمامی مسافران ایرانی وارده از این کشو رها لازم است تا از بدو ورود دست کم به مدت

۱۴ روز در شرایط قرنطینه اقامت داشته باشند و حق خروج ندارند. در این مدت نیز

۳ نوبت آزمایش پی. سی. آر از این مسافرانبه عمل خواهد آمد. » پرسش آن است اگر ششم آذرماه سفر از 8 کشور آفریقایی مبدا امیکرون به ایران ممنوع شده، چطور بخشنامه اجرایی آن تازه چهاردهم آذرماه به فرودگا هها ارسال شده است؟ براساسقوانین، فرودگا هها به صورت سرخود و بدون بخشنامه نهادهای مسئول نم یتوانند سفرها از کشورهای خارجی به ایران و یا بالعکس را ممنوع اعلام کنند. حداقل تا لحظه نگارش این گزارش هیچ مسئولی در وزارت بهداشت یا فرودگا ههای ایران توضیح نداده حدفاصل روزهای 6 تا 14 آذر ورود مسافران از 8 کشور آفریقایی مبدا امیکرون به ایران مجاز بوده است یا خیر. تناقض دوم؛ آفریقای یها آمدند یا نیامدند؟ وزارت بهداشت و فرودگاه امام خمینی اما تنها نهادهایی نیستند که اظهارات متناقض درباره اومیکرون و مسافران کشورهای آفریقایی مطرح کرد هاند. تناقض دوم به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر میگردد. سیزدهم آذرماه، فرهاد ابو لنژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جند یشاپور اهواز: «با وجود اینکه مقرر بود به اتباع کشورهای هند، پاکستان و آفریقای جنوبی اجازه ورود ندهیم اما پلیس گذرنامه بندر امام برای این اتباع روادید صادر کرده و به این افراد اجازه دادند از کشتی خارج و وارد شهر شوند. اجازه ورود به این افراد در حالی داده شده که شهروندان این کشورها با تست منفی کرونا هم نباید مجوز ورود بگیرند. » این اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بازخوردهای گسترد های مواجه شد. بعضی از آن به عنوان «ورود امیکرون » به  ایران یاد کردند. دانشگاه علوم پزشکی اما   ترجیح داد همه چیز را از اساس تکذیب کند. در اطلاعیه دیروز این دانشگاه آمده است: «با توجه به انتشار شایعاتی در شبک ههای اجتماعی در رابطه با ورود گونه جه شیافته اُمیکرون به کشور از طریق بندرگاه امام خمینی به اطلاع م یرساند تاکنون هیچ مسافری از کشورهای پرخطر آفریقایی از طریق این بندرگاه وارد کشور نشده است و مطابق دستورالعم لهای تشدید مراقب تهای مرزی، پروتک لهای سخ تگیران های برای عدم ورود اتباع و مسافران کشورهای پرخطر از نظر شیوع ویروس جه شیافته جدید، در حال اجرا است. » اینکه چطور دانشگاه علوم پزشکی تاکید میکند که پروتکلهای سخت گیران های در حال اجراست آن هم در شرایطی که رئیس این دانشگاه از ورود اتباع آفریقایی به شهر خبرداده، مشخص نیست. ابو لنژاد دیروز در اظهاراتی جداگانه گفته است: «در بازه زمانی اول تا ۱۰ آذرماه،

۳۲ کشتی با حدود ۶۵۰ سرنشین وارد خوزستان شد هاند که حدود ۴۶۰ نفر از اینافراد تست PCR نداشتند. از افرادی که تست PCR نداشتند، تست گرفته شد و پس از انجام تست به آ نها اجازه خروج از کشتی داده شد. مراقب تها در مرزهای دریایی و زمینی در خوزستان در حال انجام است و امیدواریم مشکلی در خصوص ورود اُمیکرون به درون کشور پیش نیاید. » او هیچ اشار های به اظهارات روز شنبه خودنکرده و نگفته از این تعداد، چند نفر از آ نهااز مبدا کشورهای آفریقایی بود هاند. تناقض سوم؛ دستورالعمل به سازمان بنادر رسید یا نرسید؟ مساله سوم، عملکرد سازمان بنادر در ایران است. بندر «امام خمینی » و سایر بنادر ایران برای رعایت پروتک لهای بهداشتی موظف به اجرای دستورالعم لهای این سازمان هستند. این سازمان نیز در حوزه کرونا و مسائل بهداشتی دستورالعملها و بخشنام ههای ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت را اجرایی م یکند. چهاردهم آذرماه برخی اخبار تایید نشده در شبک ههای اجتماعی حکایت از تخلف این سازمان از دستورالعمل وزارت بهداشت در حوزه امیکرون داشت اما دیروز چنگیز جوادپور، مسئول هماهنگی کرونا در بنادر کشور به ایلنا گفت: «هیچ دستورالعمل جدیدی از طرف وزارت بهداشت به سازمان بنادر ابلاغ نشده است، اما پروتک لهای قبلی کرونایی با سختگیری بیشتری در بنادر اجرایی م یشود. پروتکل اصلی سازمان بنادر در قبال کشت یهای ورودی به بنادر این است که هیچ کشتی قبل مشخص شدن وضعیت کرونای خدمه، نم یتواند کنار اسکله پهلو بگیرد. » تناقض چهارم؛ امیکرون به ایران آمد یا نیامد؟ تناقض چهارم هم به وزارت بهداشت و دانشگا ههای علوم پزشکی بر میگردد. وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا قانونا مسئولیت اعلام شیوع واریانت های جدید در ایران را عهد هدارند ولی تا امروز این نهادها در این زمینه سکوت اختیار کرد ه اند. سکوتی که طبیعتا به معنای نرسیدن امیکرون به ایران است اما دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسما مساله ورود امیکرون به ایران راتایید کرد و گفت: «امیکرون احتمالا وارد کشور شده و آمار ابتلا به کرونا را افزایش خواهد داد اما اگر واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی ب هدرستی انجام گیرد، جای نگرانی نیست. کرونا تاکنون

١٣ جهش رسمی داشته است و امیکرون جهش سیزدهم است. درحالیکه جهشهای جدید کرونا در مکانی پدید می آیند که میزان واکسیناسیون افراد پایین باشد. » در این میان، مهرداد حق ازلی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تلاش کرده در اظهاراتی نه ورود امیکرون به ایران را در کند و نه سکوت وزارت بهداشت را نقد. او به «برنا » گفته است: «به نظر م یرسد ویروس امیکرون سرعت انتقال و احتمال انتقال آن، خیلی بالاتر است و حتما باید پروتکلهای بهداشتی خیلی دقی قتر و با درصد بالاتری در جامعه، مدرسه، نانوایی و... رعایت شود تا احتمال بیماری افراد کاهش پیدا کند. در مورد سویه امیکرون قضاوت کردن و صحب تهای قطعی خیلی زود است؛ برخی از گزارشات اعلام میکند که بیماری خفیفی ایجاد م یکند. به نظر  میرسد این ویروس مشابه تهایی با ویروس سرماخوردگی دارد در چنین شرایطی ممکن است بیماران علائم بیماری آنفولانزا و کووید را پیدا کنند که این امر م یتواند باعث پیچیدگی در درمان، تشخیص و طول مدت درمان شود. » همه این تناق ضها در کنار هم شاید پرسش به این پاسخ را که امیکرون به ایران رسیده یا خیر را ساده کند اما اینکه چرا تلاش یا پروتکل خاصی هنوز برای مقابله با شیوع گسترد هتر آن وضع نشده، پرسشی است بدون پاسخ. باید امیدوار بود و دید وزارت بهداشت علاج فاجعه پیش از آن میکند یا خیر.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.