احتمال حضور "امیکرون" در ایران

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

یک اپیدمیولوژیست گفت: از آنجا که نظام پایش واریانت ها را در کشور نداریم، نمی توانیم مستندی مبنی بر وجود یا عدم حضور واریانت اُمیکرون در کشور را ارائه دهیم. دکتر حمید سوری درباره آخرین اطلاعات و وضعیت سویه اُمیکرون، گفت: ویروس کووید ۱۹ به طور معمول جهش هایی را برای بقای خودش انجام م یدهد و این جهش ها عمدتا تاثیر چندانی نه بر شدت بیمار یزایی و نه بر قابلیت بیمار یزایی دارد، اما گاهی این جهش ها به صورتی انجام می شود که تاثیرات جدی بر روند اپیدمی دارد. تاکنون حداقل پنج واریانت یا جهش جدید از کووید ۱۹ داشت هایم که آخرین آن اُمیکرون است.

وی افزود: از آنجایی که سوش اُمیکرون از جنوب آفریقا آغاز شده، به سوش آفریقای جنوبی هم معروف است. اهمیت این سوش در این است که بیش از ۳۰ جهش در سویه اُمیکرون به ویژه در ناحیه اسپایک اتفاق افتاده است که علی رغم اینکه برخی از این جهش ها شبیه دلتا هستند، اما ماهیت و اثر آن متفاوت است. به نظر می رسد که قابلیت بیماری زایی "اُمیکرون" از "دلتا" بالاتر است سوری گفت: آنچه که تاکنون در اُمیکرون م یدانیم، یکی این است که به نظر می آید قابلیت بیمار یزایی این واریانت بیش از واریانت های قبلی بوده و حتی به نظر می آید قابلیت بیمار یزایی آن حتی از دلتا هم بیشتر باشد، اما شدت بیماری زایی آن اینطور نیست و بالا نیست. با این حال از آنجایی که عده زیادی مبتلا می شوند، هرچند که ممکن است بیماری خفیف بگیرند، اما تاثیرش در وضعیت زندگی معمول جامعه با فراوانی زیادی همراه خواهد بود. بنابراین موضوع مهم این است که از انتقال و انتشار بیماری جلوگیری کنیم. شدت بیماری به دنبال ابتلا به اُمیکرون بالا نیست. در عین حال نم یدانیم که این واریانت جدید چقدر میتواند به عنوان واریانت غالب جایگزین دلتا شود. تمایل اُمیکرون به جوان ترها وی درباره بازه سنی که ویروس اُمیکرون آنها را درگیر م یکند، گفت: باید توجه کرد که پوشش واکسیناسیون در جنوب آفریقا نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین تر است و حدود ۲۰ درصد جمعیت شان واکسینه شدند که عمدتا هم در گروه های سنی بالا بوده است. در این مناطق اطلاعات نشان م یدهد که درصد قابل توجهی از مبتلایان متعلق به گرو ههای سنی جوان تر هستند. در کشورهایی که میزان پوشش واکسیناسیون بالاتر است، باز هم تمایل این ویروس به سنین پایین تر دیده شده است. بنابراین می توان گفت که ممکن است سویه اُمیکرون به سنین پایین تر متمایل باشد. اعلام حضور "اُمیکرون" در اطراف ایران مستندی نداریم که نشان دهد "اُمیکرون" وارد کشور شده است یا خیر سوری گفت: در حال حاضر روند گسترش اُمیکرون در کشورهای مختلف بسیار بالاست و شاید تاکنون بیش از ۵۰ کشور درگیر این واریانت شدند که روزبه روز هم در حال افزایش است. حتی در آمریکا مواردی گزارش شده و در اطراف کشور ما هم در کشورهایی مانند ترکیه، هند، پاکستان و ... هم دیده شده است. به نظر نمی آید که اُمیکرون هنوز وارد کشور ما نشده باشد، احتمالا واریانت اُمیکرون داخل کشور ما هم هست، اما متاسفانه از آنجایی که نظام پایش واریانت ها را در کشور نداریم، نم یتوانیم مستندی مبنی بر وجود یا عدم حضور این واریانت در کشور را ارائه دهیم.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.