بست نشینی در زاینده رود

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

کشاورزان اصفهانی که ماه گذشته با تجمع و درخواست خواندن نماز باران در مقابل دفتر حسین میرزایی، نماینده مجلسی که را ه حل کوتاه مدت حل معضل آب زاینده رود را توسل به معصومین به ویژه امام موسی جعفر )ع( و نماز باران دانسته بود، نتیج های نگرفتند، روز دوشنبه 17 آبا ن ماه با تجمع در مقابل شرکت آب منطق های اصفهان و صدا و سیما به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه اعتراض کردند و خواستار بازگشایی زایند هرود شدند. اما باز پاسخی دریافت نکردند و هیچ کدام از مسئولان نه تنها صدای آنها را نشنید بلکه حاضر به حضور در جمع آنها نیز نشد؛ موضوعی که این بار بیش از همه دل کشاورزان را به درد آورد. شنیده نشدن صدای کشاورزان و عدم توجه به مطالباتی همچون بازگشایی و توزیع عادلانه آب، سبب شد تا زن و مرد راهی بستر رودخانه شوند و با علم کردن چادر در ک فزایند هرود تا به الان بست بنشینند و خواستار بازگشایی آب همزمان با فرا رسیدن موعد کشت پاییزه شوند. دامنه این اعترا ضها اما فقط به شهر اصفهان، محدود نم یشود و بلکه بسیاری از کشاورزان در شهرستا نهای مختلف هم با تجمع در بستر خشک رودخانه خواستار جاری شدن آب در زایند هرود شدند؛ مطالب های که در همه این سا لهای خشکسالی بسیار تکرار، اما کمتر شنیده شده. این را کشاورز 75 سال های میگوید که آفتاب پوستش را سوزانده و دستهای پیر و تا ل زد هاش، گواه رنج و سخت یهایی است که پشت سر گذاشته. اهل «زیار » است و یازده روز است که 25 کیلومتر از خان هاش دور شده و به همراه دیگر کشاورزان در رودخانه بست نشسته. میگوید: «نزدیک به دو هفته است که اینجاییم، اما هیچ کدام از مسئولان حتی به خودشان یکبار هم زحمت نداد هاند که به میان ما بیایند و صدایمان را بشنوند. نم یدانیم دیگر باید چه کار کنیم تا بتوانیم حق و حقوقمان را بگیریم. همه جا رفت هایم و شکایت به آنها برد هایم؛ مسئولان استانی گرفته تا وزارت نیرو. اما تاکنون هیچ کدام به ما پاسخ درستی نداد هاند؛ هر چند برخی هایشان م یگویند باید قید کشاورزی را بزنید و شغل دیگری برای خودتان دست و پا کنید. » بغض راه گلوی پیرمرد را م یگیرد. غم دنیا توی چش مهایش م ینشیند: «مگر با این سن و سال دیگر م یتوانم شغلم را تغییر بدهم. سوال من این است، آیا کسانی که این حرف را به ما میزنند، خودشان حاضر هستند، برای یک لحظه صندل یشان را رها کنند. خسته شد هایم از این وضعیت. به تنگ آمد هایم. خدا شاهد است یخچا لمان خالی است. این وضعیت بیست سال است که ادامه دارد. دیگر صبرمان تمام شده. از روی زن و بچه مان خجالت میکشیم. » انتقال آب، بلای جان زایند هرود کشاورزان اصفهانی سا لهاست که با فقر دست و پنجه نرم م یکنند؛ از همان روزهایی که زایند هرود به لطف طر حهای غیرکارشناسی انتقال آب، بخیل شد و از سخاوت دست کشید. حسین، کشاورزی که 62 سال دارد، م یگوید انگشت انتقاد خود را به سمت این طر حها که در سا لهای دور به تصویب درآمده و اجرایی شده، م یگیرد و م یگوید: «خواسته ما توزیع عادلانه آب است. اگر آب نیست، پس چرا برای استا نهای همجوار تامین م یشود. ولی برای کشاورزان اصفهانی که سا لهاست دارند میسوزند و میسازند آب نیست؟ » حسین5 هکتار زمین داشته که در این سا لهای بی آبی به ناچار بخش زیادی از آنها را فروخته تا توانسته شب به شب نان به خانه ببرد: «دیگر چیزی برای فروش نداریم. اصلا مگر زمینی که آب ندارد را کسی م یخرد. سا لهای قبل، زمی نهای کشاورزی را برای تبدیل کردن به باغ میخریدند، اما حالا آب برای تر کردن همان باغات هم نیست. » سرمای 16 درجه سیلی میزند به صورت تک تک کشاورزان؛ کشاورزانی که از بس صورتشان را با سیلی سرخ کرد هاند، دیگر جانشان به تنگ آمده. عبدالله که به خاطر خشکسالی چند سالی است بیکار مانده، م یگوید: «فقط تا برج 9 م یتوانیم، برای کشت پاییزه اقدام کنیم، بعد از آن دیگرفاید های ندارد؛ بنابراین الان باید آب جاری شود. کشاورزان جزء حقاب هبران اصلی رودخانه هستند. پول داد هاند، آب خرید هاند. اصلا آب مهریه زنا نشان است. از وقتی آب را به جاهای دیگر بردند و صنعت را گسترش دادند، ما را بدبخت کردند. حرف همه این است که آب باید در زایند هرود جاری شود. در خردادماه شورای تامین آب استان تصویب کرد که 250 میلیون مترمکعب آب به کشاورزان اختصاص یابد. » این در حالی است که کشاورزان م یگویند از این میزان سهمیه آبی تنها 62 میلیون مترمکعب آب به آنها تخصیص داده شده و حالا که موعد کشت پاییزه فرا رسیده، دیگری خبری از اختصاص میزان آب باق یمانده نیست؛ سهم آبی که براساس گفت ههای مسئولان استانی اختصاص آن به کشاورزان دور از ذهن م یرسد؛ چرا که حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطق های اصفهان در گفت و گو با «ایسنا » گفته بازگشایی زایند هرود، فعلا امکا نپذیر نیست و باید چشما نمان به آسمان باشد: «درحال حاضر تامین آب امکانپذیر نیست و امیدواریمبا بار شهای آذر و دی و با پایش حجم مخزن سد زایند هرود و میزان ورودی به حجم مخزن، در کارگروه سازگاری با کم آبی در این خصوصتصمی مگیری کنیم. » دست از طلب نداریم.کشاورزها، اما با شنیدن این حر فها نیز دست از تکرار مطالبات خود برنداشتند و همچنان در بستر زایند هرود خشک به همراه جمعیت بسیاری از شهروندان اصفهانی دیگر به امید جاری شدن آب به انتظار نشست هاند؛ تجمع حداکثری که تصاویر و فیل مهای آن به سرعت در شبک ههای اجتماعی مخابره شد و دست به دست گشت و باعث شد تا بالاخره صدای آنها به گوش محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برسد و او پس از یازده روز تصمیم به شکستن سکوت خود بگیرد. او در گفت و گوی تلفنی با شبکه خبر از دستور خود به دو وزیر نیرو جهاد کشاورزی برای حل مشکل آبریز زایند هرود در هر سه استان چهارمحا ل وبختیاری، اصفهان و یزد خبر داد و گفت که به دنبال حل مشکلات این استان ها هستیم. از سوی دیگر سفر یک روزه علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو و گفت وگو با جمعی از کشاورزان ورزنه و وعده توزیع عادلانه آب نیز نتوانست التیا مبخش دردها و پایانی بر اعترا ضهای کشاورزان باشد؛ وعده توزیع عادلانه آب البته به شرط اعتماد به دولت و وزیر نیرو و همچنین تصویب اختصاص 3 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرحهای آ برسانی و کشاورزی. وزیر نیرو، اما زمان بازگشایی زایند هرود برای کشت پاییزه را مشروط به رسیدن ذخیره سد به ۳۲۰ تا350 میلیون متر مکعب دانست که کشاورزان با این طرح مخالفت کردند و خواستار بازگشایی هر چه سری عتر زایند هرود به منظور آغاز کشت پاییزه شدند. همچنین پن جشنبه گذشته، سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان از تخصیص اعتبار برای جبران خسارات کشاورزان سخن به میان آورد؛ آنجا که به «ایسنا » گفت: «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صنایع تامین میشود و در اختیار جهاد کشاورزی قرار بگیرد تا به نسبت حقابه کشاورزان بین آ نها تقسیم کند. » کشاورزان، اما با دریافت خسارت نیز موافق نیستند بلکه سهم آبه خود را م یخواهند. محمد که 49 سال دارد، این را م یگوید: «ما صدقه نمیخواهیم. گدایی هم نم یکنیم. فقط حقمان را میخواهیم؛ نه بیشتر و نه کمتر! خواسته اصلی ما اجرای مصوبات 9 ماده ای است. » اشاره او به طرحی است به منظور احیای حوضه آبریز زاینده رود که در سال ۹2 با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها به تصویب شورای آب کشور رسید.در این طرح وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کرده و شورای هماهنگی حوزه زاینده رود را با حضور استانداران اصفهان، چهارمحا ل وبختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی برگزارکند. به گزارش ایمنا، تعیین میزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی وممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه نیز از جمله بندهای دیگر این طرح ۹ ماده ای است. ساماندهی برداشت آب در استان های اصفهان، یزد و چهارمحا ل وبختیاری و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیو ههای آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه نیز از دیگر مفاد این طرح است؛ طرحی که اجرا نشد و حالا رسول زرگرپور، استاندار اسبق اصفهان و معاون سابق وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفت و گو با «فارس » اجرای آن را حلال مشکلات زاینده رود م یداند: «اجرای 9 ماده حوضه آبریز زاینده رود مشکلات آبی این منطقه را در مدت 5 سال حل می کند. » محمد که پنج جریب زمین دارد و منتظر بازگشایی آب برای کشت گندم و جو است، م یگوید این مصوبات باید اجرا شوند:«مشکل کشاورزان باید یکبار برای همیشه حل شود وگرنه تا زمانی که سه ممان را نگیریم،  دست از اعتراض نم یکشیم.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است