توزیع مرغ فقط از طریق پست

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

 بخش قابل توجهی ازنشست ستاد تنظیم بازارا ستان کرمان نیز مانند هفته گذشته به چگونگی توزیع مرغ به ویژها ز طریق پست گذشت. در این نشست ضمن اعلام خط و نشان به اصنافی که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده اند و امکان حذفشان از فرآیند توزیع مرغ وجود دارد به موضوع توزیع مرغ از طریق پست و تحویل مرغ از کشتارگاه توسط کامیونهای مجوزدار شناخته شده و توزیع به واحدهای عمده و خرده فروش دارای مجوز پرداخته شد.آن طور که اعلام شد از هفته آینده مرغ تولید کشتارگاه ها فقط ا ز طریق پست و باا نتقال ا ز طریق کامیون های مجوزدار در اختیار واحدهای عمده و خرده فروشی شناخته شده قرار می گیرد و در صورتی که غیر از این مسیر تعریف شده، مرغ از کشتارگاه د ر جای دیگری توزیع شو د، بشدت با متخلفان برخورد خواهد شد.سرپرست معاونت هماهنگی ا مور اقتصادی ا ستاندار کرمان درا ین نشست تاکید کرد: واحدهای صنفی که تا پایان آبا ن ماه ثبت سامانه جامع تجارتن شوندا ز فرایند توزیع مرغ حذف میشوند. حسین مهرابی افزود:کمیته ای به ریاست تعزیرات حکومتی استان کرمان و عضویت سازمان های صنعت، معدن و تجارت )صمت( شمال و جنوب استان وا صناف تشکیل شود و تصمیم کارشناسی را برای تخلفات و بازدارندگی واحدهایی که در سامانه جامع تجارت ثبت نمیشوند به نشست تنظیم بازار استان ارائه کنند.او عنوان کرد:سقف قیمت هر کیلوگرم مرغ روی ۳۱ هزار تومان بسته شده و مصرف کننده عدد بالاترا ز آن رانمی پردازد. سرپرست معاونت هماهنگی ا مورا قتصادی ا ستاندار کرمان گفت: توزیع ا ینترنتی مرغ منجمد و تخم مرغ ا ز امروزبه صورت پایلوت در تهران ا نجام می شود و مطلع شدیم ا ستان فارس هم از دیروز توزیع ا ینترنتی را آغاز کرده که این محصولات بدون دریافت هزینه اضافه، با رعایت مسائل بهداشتی و سالم در منزل به مصرف کننده تحویل می شود. اوا فزود: هرچه توزیع مرغ ا ز سامانه جامع تجارت ا نجام شود نشت ا ین محصول کمتر میشود و در واقع دقت در سیستم توزیع،ا مکان نشت کالا را کاهش می دهد. مهرابی ب یان داشت: کمیته کارشناسی برای جلوگیری از خروج مرغا ز کشتارگاه و توزیع پستی آن به سرعت تشکیل و جلونشت آن گرفته شود.توزیع مرغ منجمد افزایش می یابد او با اشاره به مصوبه پیشین که به طور کاملا جران شده است گفت: آمار روزانه توزیع مرغ طی یک جدول توسط جهاد کشاورزی و پشتیبانی ا مور دام ا رائه شود و آمار مربوط به مرغ خارج ا زا ستانن یز توسط پشتیبانی امور دام جنوب و شمالا ستان تجمیع و گزارش شود. سرپرست معاونت هماهنگیا مورا قتصادیا ستاندار کرمان عنوان کرد: میزان توزیع مرغ منجمد از فردا افزایش می یابد که باید آمار هر میزان توزیع مرغ منجمدا علام شود. او درباره توزیع برنج نیز افزود: پیشنهاد جابجایی سهمیه برنجا ز شهرستان های غی رمتقاضی به سایر شهرستا نها به کارگروه تنظیم بازار ارسال شود که تصمیم کلیب رایا ستانا تخاذ شود. توزیع مرغ پستی مهرابی در ادامه گفت:در جلسه ای اعلام کردم که اگر ۱۰۰ تومان هزینه پستی در بخش های مختلف باشدب رابرب ا ۲۰ میلیون تومان درآمد روزانه آنا ستا ما برخیا علام کردند که پست م یخواهد روی هر کیلومرغ ۱۰۰ تومان از مردم دریافت کند کها ین مطلب صحیحن یست.

فرآیند توزیع پستی مرغ در کرمان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارتا ستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبات تنظیم بازار در پیگیری توزیع و تامین مرغ گفت:ا ز هفته آینده گوشت مرغا ز کشتارگاه توسط شرکت پست ون اوگان حمل مجوزدارا ز دامپزشکی توزیع می شود. مهدی حسینین ژادا فزود:کشتارگاه ها موظفند فقط گوشت را درا ختیارا ین مسی ربرها قرار دهند و خارج از آن تخلف محسوب می شود؛ همچنین در صورت عرضه خارج ازا ین شبکه دستگاه هاین ظارتی موظف بهب رخورد قانونی هستند. دبیر کارگروه تنظیم بازارا ستان کرمان گفت: مرحله بعد تحویل مرغب ه واحدهای عمدها ست و پسا ز آنب ه واحدهای خرد؛ درا ین زمینه توزیع در واحدهایب دون مجوزن یز تخلف محسوب م یشود. او عنوان کرد: سازمان بسیج و اداره کل تعزیرات حکومتی نیز در فرآیند توزیع مرغ تاثیرگذار خواهند بود وا تحادیه ها موظفند مشخصات واحدهای خود را به پست و مسی ربرهاا رائه دهند.حسین ینژادا فزود: همچنین شرکت پست موظفا ست واحدهای معرفی شده را تا پایان هفته در سامانه رهگیری ثبت وب رای هر محمولهب ارکد و فاکتور صادر کند. او یادآور شد: تمامی واحدهای عمده فروشی، مرغ را بایستی فقط بین واحدهای خرد دارای مجوز توزیع کنند و همچنین این واحدها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شده باشند؛ا گر تا پایان ماه جاری ثبت سامانهن شوند، سهمیه آن واحدها قطع می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارتا ستان کرمان گفت: سازمان صمت، جهاد کشاورزی وا تاقا صناف برایب رخورد قانونی، واحدهای خرد را که ثبت سامانه جامع تجارتن شدها ندب ه تعزیرات معرفی می کنند. ضمانت قضایی ثبت واحدهای صنفی مدیرکل تعزیرات حکومتیا ستان کرمان نیز درا ین نشست گفت: ضمانت قضایی ثبت واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت در قانونن ظام صنفی، تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا وا رز آمدها ست که م یتواند برایب ازدارندگی موردا ستفاده قرار گیرد. مجید میری تصریح کرد:عرضه خارجا ز شبکه برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تخلف محسوب و با متخلفان نیز برخورد می شود ضمن آنکه اعلام نکردن موجودی از نظر قانونی جرم و با هماهنگی نیروی انتظامی به این حوزه ورود و کالا را کشف و ضبط می کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتیا ستان کرمان یادآور شد: همچنین قانون عرضه کالای خارج از شبکه شامل عرضه به شخصی غیرا زا فراد معرفی شده وجود دارد که ضوابط اجرایی آن شامل سامانه جامع تجارت هم می شود. طی چند هفته گذشته تامین و توزیع مرغ در برخی نقاط کشور از جمله کرمان دچار نوساناتی شدها ست وب ا توجه کاهش جوجه ریزی، هماهنگیب رای عرضه این محصول با قیمت مناسب در دستور کار متولیان قرار دارد.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.