تکانه های خاموشی در صنایع کرمان و ایران؛ بلای جان تولید

نویسنده مطلب
Average: 4 (1 vote)
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

اعمال خاموش یهای گسترده بابرنامه و بدون برنامه از سوی دولت،بای جان تولید شده و صنایع بزرگی که وسعشان م یرسد را به فکر انداخته تا حساب خود را از شبکه برق سراسری جدا کنند.صنایع کوچک و متوسط اما چار های ندارند جز اینکه خسار تهای سنگینی متحمل شوند و بسوزند و بسازند.این گزارش م یافزاید:هفت ههای متوالی است که چراغ صنعت در ایران خاموش شده است؛ چراغی که در این روزهای سخت اقتصادی ناشی از وقوع ظالمان هترین تحری مها، کورسوی امیدی برای ارزآوری و تامین نیازهای کشور است؛ به خصوص اینکه شرایط تامین و توزیع کالا به شدت شکننده شده و بسیاری از کالاها در کشور با کمبود مواجه هستند.حالا با تشدید تحری مها از یک سو و عدم توانایی دولت در تامین به موقع ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی و استراتژیک از سوی دیگر، بسیاری از کالاها و بازارها با تلاطم مواجه شد هاند و اگر نفس تولید داخلی و پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان و مصر فکنندگان هم به شماره افتد، به طور قطع، روزها سخ تتر هم سپری خواهند شد.

واقعیت آن است که اکنون برنامه خاموش یها و دستوراتی که دولت برای توقف تولید داده، بیشتر دامن آن دسته از صنایع بزرگی را گرفته که اگرچه به عنوان صنایع انرژ یبر به شماره آمده و مصرف بالایی از انرژی دارند، اما به همان میزان کسب درآمدهای داخلی و ارزی از سوی آنها نیز نقش مهمی را در گذران امور اقتصادی دولت و کشور ایفا م یکند؛ هر چند که وزارت نیرو اندکی از شدت برنام ههای توقف تولید خود ظرف روزهای گذشته کاسته است.

آنگونه که تولیدکنندگان م یگویند، ب یبرنامگی دولت در تامین برق مورد نیاز آنها سبب شده تا از شیف تهای کاری خود بکاهند و در این دوران سخت، علاوه بر کاهش تولید، از کارگران هم بخواهند که برنامه اضاف هکار خود را ترک نمایند. در واقع، تولیدکنندگان م یگویند که هر روز تعطیلی خطوط تولیدی یا تغییر برنامه تولید آنها به سمت کاهش، به طور قطع ضرر و زیا نهایی نه تنها متوجه کارخانه و کارگران آنها خواهد کرد، بلکه برنام ههای صادراتی آنها را نیز با اختلال مواجه کرده و در درآمدهای ارزی و بازگشت آن به کشور هم اختلال ایجاد م یکند.

اما در این میان، برخی از تولیدکنندگانی که توانایی بالاتری داشته و سرعت تغییر خود با هر گونه تهدیدی را افزایش م یدهند، به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی در کنار واحد تولیدی خود رفت هاند تا حساب خود را از شبکه برق کشور جدا کرده و برای خود، برق اختصاصی تولید کنند؛ این استراتژی است که آنها در دستور کار قرار داد هاند تا یک بار برای همیشه، خیال خود را از بابت برق تولیدی راحت نمایند. در این رابطه، یکی از تولیدکنندگان صنایع انرژی بر م یگوید که وزارت نیرو حتی همکاری لازم را هم با تامی نکنندگان برق اختصاصی در واحدهای تولیدی نم یکند و سن گاندازی بسیاری را در این رابطه صورت م یدهد. تولیدکنندگان م یگویند که وزارت نیرو در سا لهای گذشته با بدترین شیوه با تولیدکنندگان برق برخورد کرده است، به عنوان مثال برق تولیدی را با قیمت ۸۰ تومان خریداری و همان را تا قیمت ۴۰۰ تومان در اختیار خود واحد تولیدی قرار م یدهد. مدیرعامل یکی از واحدهای بزرگ معدنی کشور در این رابطه م یگوید: وزارت نیرو با مخالفت تعطیلی موقت نیروگاه جهت انجام تعمیرات ضروری )در زمستان( و در نظر گرفتن جریمه سه میلیاردی برای هر روز تعطیلی، مانع از انجام به موقع تعمیرات و در نهایت موجب کاهش ظرفیت برداشت برق نسبت به ظرفیت اولیه نصب در نیروگا هها شد که آثار و تبعات این تصمیم غلط هم اکنون در حال نمایان شدن است. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هم در روزهای اخیر با اشاره به پیامدهای منفی ناشی از قطعی برق برای صنایع فولادی،نسبت به تحمیل خسارت جدی به این واحدها و عدم توانایی پیمانکاران بخش تولید در تامین هزین ههای ثابت هشدار داد.

ایمان عتیقی ، با یادآوری شعار امسال با محوریت حمایت و مانع زدایی از تولید گفت: با توجه به شرایطی که در حال حاضر به صنایع تحمیل شده است، در زمینه تامین برق مورد نیاز واح دهای تولیدی بسیار گله مندیم. وی یکی از موارد و مصادیق حداقلی حمایت از تولید را تامین برق صنایع اعام کرد و افزود: کاهش بین ۱۰ تا ۹۰ درصدی مصرف برق در طول دوره موجب آسیب جدی و بسیار زیادی به تجهیزات و همچنین صنایع زیردستی شرکت معدنی و صنعتی گ لگهر شده است.

مدیرعامل شرکت گل گهر از کاهش درآمد ناشی از قطعی برق و تبعات و اثرات منفی آن خبر داد و با بیان اینکه پیمانکاران این شرکت با توجه به ماهیت قراردادشان و به دلیل مشکلات در تامین برق، قادر به تأمین هزین ههای ثابت نیستند، این اتفاق را موجب تحمیل خسارت جدی به پیمانکاران بخش تولید دانست.

عتیقی تصریح کرد: نگاه، عزم و هیجانی که در ابتدای سال در حوزه تولید و حمایت و پشتیبانی از تولید وجود داشت به یکباره وارد تنش جدی شد که متاسفانه آرزوها، اهداف و برنام ههای ما در سال تولید، پشتیبان یها و مان عزدایی ها را دچار مخاطره جدی کرد. در روزهای گذشته همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و

تجارت کرمان هم گفته بود: روزانه بیش از هشت هزار و ۳۰۰ تن نیاز سیمان استان است اما قطعی برق ظرفیت تولید را به نصف این میزان کاهش داده است.

مهدی حسین ینژاد در جریان بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از شرکت سیمان کرمان افزوده است: واحدهای تولید سیمان در استان کرمان از ۱۶ تیرماه امسال مشکل برق دارند. این در حالی است که نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی هم با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای صنعتی به دلیل قطعی برق نگران کننده است، م یگوید: در برخی واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ استان کرمان هر هفته حدود ۲۰ میلیون دلار خسارات ناشی از قطعی برق وجود دارد که با احتساب فعالیت دیگر واحدهای استان، این رقم به ۱۵۰ میلیون دلار خسارت تحمیلی می رسد. محمدرضا پورابراهیمی، م یافزاید: در استان کرمان قطعی برق از بخش مسکونی به واحدهای صنعتی منتقل شده و این موضوع مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آورده است.

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان هم در سومین نشست کارگروه تحقق شعار سال با موضوع بررسی اثرات خاموشی برق در صنایع استان نیز با بیان اینکه صنایع استان در طول چهار سال گذشته درگیر مشکل تامین برق واحدهای تولیدی خود بود هاند، گفت: متاسفانه تاکنون در این زمینه راهکاری اساسی برای حل مسئله ارائه نشده است. عباس جبالبارزی افزود: در سال جاری که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده تاکنون هیچ تغییری نسبت به شرایط قبل از آن در حوزه برق، مالیات، بیمه و... ایجاد نشده است در صورتی که باید تبلور تحقق شعار سال به صورت عینی قابل مشاهده باشد.

وی اظهار کرد: ظاهرا شرکت شهرک های صنعتی با شرکت توزیع برق کرمان توافق کرد هاند که برق بین 50 تا 90 درصد واحدهای تولیدی در مواقع لزوم در ساعاتی از روز قطع شود اما آیا حاضرند هزینه پرسنلی واحدهای تولیدی را نیز پرداخت کنند؟ مگر می شود شما تصمیم بگیرید و فعال اقتصادی هزینه را پرداخت کند؟

جبالبارزی، با اشاره به ماده 25 قانون بهبود محیط کسب وکار تصریح کرد: در این قانون آمده در هنگام کمبود برق،گاز و خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی نباید دراولویت قطع زیرساخت ها باشند و اگر این اتفاق افتاد صنایع می توانند خسارت های وارد شده برای جبران را اعلام کنند. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این رابطه خاطرنشان کرد: با قطع روزانه برق، واحدهای صنعتی با خسارت های چند صد میلیاردی روبرو می شوند در حالی که کل هزینه برق این واحدها 20 میلیارد تومان نیز نمی شود. وی ادامه داد:اگر با همین شیوه بخواهیم کار را ادامه دهیم چیزی از تولید باقی نمی ماند و تولیدکنندگان و کارفرمایان نمی توانند به

پرسنل خود حقوق بدهند و خانواد هها در تامین معیشت خود با مشکل روبرو می شوند.

در این میان، آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که در حال حاضر، 82 درصد از بنگاههای اقتصادی فاقد زیرساخت لازم برای جایگزین تامین انرژی برق هستند و این امر، ریسک عملیاتی آنها را به شدت افزایش خواهد داد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که آن دسته از تولیدکنندگان برق اختصاصی نیز که در کنار واحد تولیدی خود اقدام به ایجاد شبکه برق م ینمایند، باید برق خود را به شبکه سراسری تحویل دهند که این خود مانع بزرگی بر سر راه انگیزه تولیدکنندگان و سرمای هگذاران در مسیر احداث نیروگاههای اختصاصی است که بالطبع، وزارت نیرو باید برای آن فکر جدی داشته باشد؛ اگرچه نباید این را هم فراموش کرد

که وزارت نیرو باید برای بخش مصرف نیز فکر جدی داشته باشد، چراکه حتی اگر تمامی تولیدکنندگان تقاضای خود را از

شبکه سراسری خارج کرده و برق اختصاصی تولید کنند و آن را هم در اختیار شبکه قرار بدهند، باز هم بخش مصر فکنندگان

شبکه برق اعم از خانگی و کشاورزی و حتی سایر بخ شهای تازه وارد از جمله ماینرها باید مصرف خود را بهینه کنند و به این منظور نیاز است تا نظام تعرف هگذاری برق اصلاح شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر این اساس است که حرکت به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی از سوی واحدهای تولیدی هم اکنون به عنوان یک برنامه جدی در دستور کار قرار گرفته است و بنا است که در این رابطه تولیدکنندگان برنام هریزی جدی داشته باشند که باید منتظر ماند و دید

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.