جغرافیای استانی تورم در آبان 1400

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

گزارش نرخ تورم استا نهای کشور در آبان اعلام شد. براساس این گزارش نرخ تورم ماهانه آبان ماه ۲.۵ درصد شد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استا نهای کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با پنج درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است.

نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ۳۵ .۷ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با ۴۶ .۵ درصد و کمترین آن مربوط به سیستان و بلوچستان با٢٧.٩ درصد است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴ .۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به ایلام با ۵۲ .۲ درصد و کمترین آن مربوط به قم با ۴۰ درصد است.

خانوارهای شهری کرمان کمترین نرخ تورم آبان را داشتند براساس این گزارش در آبان ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به اردبیل با ۵.١ درصد افزایش وکمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استا ن کرمان با ١.۴ درصدافزایش است.

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ۳۵ .۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به زنجان با ۴٣.٧ درصد و کمترین آن مربوط به سیستان وبلوچستان با ٢۶.۶ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۳ .۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به ایام با ۵١.٤ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴۰ درصد است.

 در آبان ماه امسال، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به کهگیلویه وبویراحمد با ۶.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به قزوین با ٠.٩ درصد افزایش است.

تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ۳۷ .۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کهگیلویه و بویراحمد با ۵٢.٩ درصد و کمترین آن مربوط به همدان با ٢۶.۶  درصد است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۸ .۳ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به ایام با ۵۵ .٧ درصد و کمترین آن مربوط به سیستان وبلوچستان با ۴١.٩ درصد است.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.