تیترهای برجسته
15 هزار هکتار از میانکاله خشکید
پایان ناآرام تجمع کشاورزان
نخلهای قطع شده از نخلستانهای ایران برای ارسال به قطر، برگشت خورد
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

همه چیز از شانزده روز پیش شروع شد. کشاورزان اصفهانی خسته از بی آبی پا به بستر خشک زاینده رود گذاشتند. چادر برپا کردند. تحصن کردند و بسط نشستند. بسط نشینی بازخوردهای گسترده پیدا کرد.

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه شیرگان شماره 160
نشریه سپهربردسیر شماره 515
نشریه پردیس جنوب شماره 18
نشریه هفتواد شماره 381
نشریه روشنفکری شماره 118
سپهربردسیر شماره 514
نشریه هفتواد شماره 380
نشریه تریبون جنوب شماره 65