تیترهای برجسته
کرمانی ها 41 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند
اذن و رضایت پدر برای بخشش مهریه شرط لازم است
ممنوعیت تردد شبانه مجدد از ساعت 22 تا 3 بامداد اعمال م یشود
مشاغل خرد و خانگی در کرمان حمایت نم یشوند!
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

مطابق با قانون زن برای بخشش مهریه باید شرایطی را رعایت کند.

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

نشریه زن و اجتماع شماره 14
نشریه زن و اجتماع شماره 13
نشریه زن و اجتماع شماره 12
نشریه زن و اجتماع شماره 11
زن و اجتماع شماره 10
زن و اجتماع شماره 9
نشریه زن و اجتماع شماره 8
نشریه زن و اجتماع شماره 7