سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم به رئیس جمهوری منتخب راه اندازی شد

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

سـامانه »یـاران رییسـی« برای مشـارکت مـردم در معرفی اعضـا و مدیـران دولـت سـیزدهم بـه رییـس جمهـوری منتخـب راه انـدازی شـد.

بـه گـزارش ایرنـا، در ایـن سـامانه کـه بـا عنـوان »یـاران رییسـی« راه انـدازی شـده، از همـه نخبـگان، فرهیختگان،گروههـا، احـزاب، تشـکلها و آحـاد مـردم دعـوت شـده تـا چنانچـه فـردی را در تـراز دولـت مردمی میشناسـند،نسـبت بـه معرفـی وی اقـدام کنند.کارآمـدی، فسادسـتیزی، روحیـه انقالبی و مردمی بـودن از جملـه ویژگیهایـی اسـت کـه رییس جمهـوری منتخب بـر آنهـا تاکیـد کرده اسـت.

حجـت االسـام سـید ابراهیـم رییسـی در معرفـی ایـن سـامانه خطـاب بـه مـردم و نخبـگان عنـوان کـرده اسـت:بـا حمـد و ثنـای الهـی و ضمن تشـکر و قدردانی مجـدد از یکایـک ملـت بـزرگ ایـران جهت خلق حماسـه باشـکوه انتخابــات ریاســت جمهــوری و حســن اعتمــاد بــه ایــن بنـده خـدا و خـادم مـردم، آنگونـه کـه قبـا نیـز بیـان کـردم اعضـای دولـت و همـکاران بنده بر مبنای شایسـته ســاالاری و براســاس شــاخصهایی نظیــر کارآمــدی،فسادسـتیزی، روحیـه انقالبـی و مردمـی بـودن انتخـاب خواهنـد شـد.

ازآنجـا کـه عمیقـا بـر ایـن بـاورم هرجـا زمینـه مشـارکت مـردم در تصمیـم سـازی هـا و تصمیـم گیـری هـا فراهم شـود نـرخ موفقیـت باالتـر مـی رود و همانگونـه کـه وعده داده بـودم سـامانهای جهـت مشـارکت مـردم در معرفـی اعضـای دولـت آمـاده شـده اسـت.

از همــه نخبــگان، فرهیختــگان، گروههــا، احــزاب،تشـکلها و آحـاد مـردم تقاضـا دارم چنانچـه فـردی بـا شـاخصهای فـوق الذکـر و در تـراز دولـت مردمـی میشناسـند نسـبت بـه معرفـی وی در سـامانه اقـدام کنند .

امیـدوارم بـه لطـف و مـدد خداونـد متعـال و پشـتوانه مــردم تمــام ظرفیتهــای دولــت را بــرای ایجــاد نهضـت بـزرگ خدمـت بـه ایرانیان عزیـز بـه کار بندم. ایــن ســامانه بــا آدرسmanagers/ir.raisi.yaran://httpsدر دسـترس عمـوم مـردم قـرار گرفتـه اسـت.

 

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.