سرنوشت قیمتها در دولت بعد چه میشود؟

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاقبازرگانی ایران میگوید تا زمانی که ساختارها در اقتصاد ایران تغییر نکند، جابجایی وزیران چندان گره گشا نخواهد بود. خسرو فروغان گران سایه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در طول سالهای گذشته و در دولتهای  مختلف، نحوه مدیریت اقتصادی به شکل لحظهای و بر اساس حل بحران اجرایی شده است. این در حالی است که ما با مشکالت زیربنایی و ساختاری مواجه هستیم که تا آنها درست نشود، نمیتوان انتظار داشت که شرایط بهبود یابد. وی با بیان اینکه نوسان قیمتی، بی نظمی در بازارها و بسیاری از دیگر چالشهای اقتصاد ایران جز با بهبود قوانین و اصالحات ساختاری ممکن نخواهد شد، توضیح داد: ما در ایران قوانینی داریم که رسما مخل تولید هستند؛ سازمانهایی نیز داریم که از نظر توان اجرایی عمال نمیتوانند وظایف قانونی خود را به طور کامل اجرایی کنند. مثال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سویی با آزادسازی قیمت و واقعی شدن نرخها مخالفت میکند اما وقتی صحبت از نظارت بر بازار میشودعمال توان اجرایی آن را ندارد.عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:ما هرگز به این سوال پاسخ ندادهایم که آیا قرار است به اقتصاد آزاد و محوریت بازار عمل کنیم یا خیر؟

وقتی این سوال بی پاسخ مانده، ما از سویی با تولیدکنندگانی مواجهیم که مجبورند با قیمت گذاری دستوری زیان بدهند، از سوی دیگر مجبورند با شرکتهای دولتی و خصولتی وارد رقابتی نابرابر شوند و در نهایت هیچ ارزیابی دقیقی از آینده سرمایه گذاری خود نداشته باشند. به گفته فروغان گران سایه، حتی در کشوری مانند چین که از اساس با اقتصاد آزاد ارتباطی نداشت نیز دولت در جایی فهمید که باید به بخش خصوصی میدان دهد و حتی از آن حمایت کند و نتیجه پیشرفت امروز اقتصادی این کشور همین است و حتی دولت این کشور از حمایتگر به نهادی تبدیل شده که با مالیاتی که از فعالیتهای اقتصادی میگیرد سودی سرشار در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه ساختارها از جابجایی افراد اهمیت بیشتری دارد، تصریح کرد: در این تردیدی وجود ندارد که بسیاری از مسئوالن با هدف خدمت و کاهش مشکالت میآیند اما در دل ساختار غلط راه به جایی نمیبرند. یعنی شاید با آمدن وزیر صمت جدید برخی قیمتها کاهش یافته یا برخی بازارها بهبود وضعیت بدهند اما این موضوع نیز تا اصالح نشدن زیربناها موقتی خواهد بود و باز بحرانی دیگر در بازاری دیگر خود را نشان میدهد.

 

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.