صلیب سرخ به ایران کمک مالی میکند

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ برای مقابله با خشکسالی 850 هزار دلار به ایران کمک مالی میکند. به گفته مدیرکل عملیات و برنام ههای بشردوستانه جمعیت هلا لاحمر جمهوری اسلامی ایران قرار است که این مبلغ برای برنام ههای تصویب شده در فدراسیون صلیب سرخ جهانی در 4 استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی صرف شود.حسن اسفندیار در مورد جزئیات این کم کها به «پیام ما » گفت: «این کمک از سوی صندوق اضطراری فدراسیون صلیب سرخ جهانی داده م یشود. کم کهای این صندوق برای استفاده پس از وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و خشکسالی است. »او با بیان اینکه پس از وقوع خشکسالی شدید پروپوزالی برای دریافت کمک از این صندوق توسط هلال احمر ایران نوشته شد و در 11 کمیته فدراسیون صلیب سرخ به تصویب رسد، اظهار کرد: « بر اساس برنامه تصویب شده این کم کها در حوز ههای تامین آب، بهداشت و سلامت، کم کهای معیشتی، کم کهای نقدی، کم کهای حمایتی و حمای تهای روانی هزینه م یشود. »اسفندیار در پاسخ به اینکه هلال احمر در قالب چه پروژ ههایی این کم کها در مناطق گفته شده استفاده م یکند؟ توضیح داد: «ما در پروپوزال این کم کها را غالب پروژه نذر طبیعت که چند سال است با همکاری سازمان داوطلبان در حال انجام آن هستیم تعریف کرد هایم. »او در مورد جزئیات این پروژه از مواردی همچون وتامین آب شرب سالم و حمل آن به مناطق روستایی، پروژه تصفیه آب، مقابله با بیمار یهایی که به واسطه کمبود آب در برخی مناطق شایع میشود، اعزام پزشکان و کاروان های سلامت به مناطق دورافتاده، شناسایی بیماران دارای مشکل خاص و ارجاع به بیمارستان های پیشرفته کشور، کمک به معیشت مردمی که بواسطه از بین رفتن منابع آب مشاغل خود را از دست داد ه اند، حمایت روانی از مردم متاثر از خشکسالی، اعزام تیمهای روانشناسی به مناطق درگیر خشکسالی و ارائه کم کهای نقدی به نیازمندان اشاره کرد. مدیرکل عملیات و برنام ههای بشردوستانه جمعیت هلا لاحمر جمهوری اسلامی ایران در مورد اینکه آیا برنام ههای آموزشی هم در زمینه مقابله با خشکسالی در اغالب این کمکها دیده شده است یا خیر؟ اظهار کرد: «معمولا از کمک صندوق اضطراری برای آموزش استفاده نمیشود و اگر برنام هآموزشی در نظر گرفته شود برای خود نیروهای هلال احمر در راستای اجرای پروژه است. »او همچنین به دیگر مسائلی که در کنار خشکسالی موجب مشکلات بیشتری در این استا نها شده است اشاره کرد و توضیح داد: « متاسفانه پیک پنجم کرونا نیز زندگی مردم را در این مناطق سخ تتر کرده و تعداد زیادی از هموطنان هر روز به این بیماری مبتلا میشوند و همین امر سبب شده است تا هلال احمر در این عرصه نیز به کمک مردم شتافته و قسمتی از توان خود را صرف این مساله کند. از سوی دیگر جنگ در افغانستان سبب شد تا خیل عظیمی از جمعیت این کشور به ایران پناه آورده و امروز استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی درگیر این مساله هستند و تلاش م یشود تا خدمت رسانی به این پناهندگان نیز صورت گیرد. »اسفندیار با اشاره به این که امروز امکان انتقال کمک های بی نالمللی به داخل کشور مهیا شده است، اظهار کرد: «به واسطه تحریم های شدیدی که علیه ایران وضع شده، سیستم بانکی ایران نیز مسدود شده است و تا به امروز امکان انتقال کمک های بین المللی به داخل کشور وجود نداشت و مشخصا پس از انجام رایزنی، دفتر منطقه ای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ تمهیداتی را انجام داد و به کمک این نهاد بزودی یک کانال مالی ایجاد می شود تا به راحتی بتوان کمک های بین المللی را دریافت کرد. »او با تاکید بر این که مبالغ تخصیص داده شده فقط در حوز ههایی هزینه م یشود که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ موافقت کرده، گفت: «پس از تلا شهایی که در ما ههای اخیر صورت گرفت، اکنون برای مقابله با خشکسالی مبلغ850 هزار دلار به ایران تخصیص داده شده است و با توجه به میزان آسیب دیدگی استا نها، میان 4 استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی تقسیم شده و در موارد و مناطق ذکر شده هزینه می شود. »پیش از این هم هلال احمر و صلیب سرخ برای مقابله با اثرات خشکسالی پروژ ههای مختلفی را در کشورهای مختلف اجرا کرد هاند در سال 2021 یکی از کشورهایی که صلیب سرخ در آنها در زمینه خشکسالی فعالیت م یکند استرالیاست. در این کشور کم کهای صلیب سرخ بیشتر بر حمایت های روانی از مردمی که در شرایط خشکسالی زندگی م یکنند و به همین خاطر متضرر شد هاند، تمرکز دارد. در استرالیا برنامه مقابله با خشکسالی از سوی صلیب سرخ این کشور سعی م یکند اضطراب ناشی از تغییرات آب و هوایی و خشکسالی را در مردم متاثر کاهش دهد و کم کهای اولیه روانی را به مردم به ویژه کشاورزان آموزش دهد.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.