مذاکره با دشمن به معنای تسلیم نیست

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

رهبر انقلاب حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشأ ایجاد حرکتی سلسله وار در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی انقلاب خواندند و افزودند: اینگونه حوادث که مضامین قوی و پیا مهای بزرگی برای نسل های آینده دارند، نباید در غبار فراموشی، کمرنگ شوند. ایشان افزودند: حادثه ۱۹ دی و دنباله های سیاسی- اجتماعی آن، نشا ندهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود زیرا اگر امام به عنوان یک مرجع تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شخص و جریان دیگری نم یتوانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد. حضرت آی تالله خامن های با اشاره به محوریت علمای دینی شجاع و سیاس تشناس در اغلب حوادث تاریخی و اجتماعیِ ۱۵۰ سال اخیر ایران از جمله قضیه تنباکو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قیام ۳۰ تیر و قیام ۱۵ خرداد گفتند: عناصر با نفوذ ممکن است شماری از مردم را به حرکت درآورند اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت در مقابل استعمار و استکبار و دنبال ههای آنها،فقط کار عالِم و مرجع دینی است و از همین جا میتوان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین، علمای دینی، علمای سیاسی، فقه سیاسی و اسلام سیاسی درک کرد. ایشان با اشاره به کسانی که شعار «مرگ برامریکا » را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی میدانند، افزودند: امریکا از بُن دندان با نظام اسلامی دشمن است زیرا این نظام را برخاسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت میداند. حضرت آی تالله خامن های، غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام ۱۹ دی برشمردند و گفتند: برخی تلاش و تبلیغ میکنند که غیرت دینی را «بی منطقی و خشونت » بنامند اما حقیقت این است که غیرت دینی همراه با عقلانیت و برخاسته از بصیرت است و بصیرت نیز شعبه و مظهری از عقلانیت است ضمن اینکه در عمل نیز در اغلب موارد، غیرت دینی با عقلانیت همراه بوده است. ایشان امام خمینی)رض( را مظهر کامل غیرت دینیِ همراه با عقلانیت و خردمندی دانستند و افزودند: شاگرد شایسته امام، آیت الله مصباح نیز، هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقلانیت یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود. رهبر انقلاب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ مقاله موهن درباره امام در یکی از روزنامه ها را تصمیمی براساس محاسبه و نقشه خواندند و گفتند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم، م یخواست جایگاهِ انگیز هبخش و انرژی بخش ایشان را تنزّل دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه طاغوت نم یخورد، این حرکت را در شک لهای مختلف ادامه میداد. رهبر انقلاب با اشاره به پشت گرمی طاغوت به حمایت واشنگتن و سخنان کارتر رئیس جمهورِ وقتِ آمریکا در ۱۰ دی ۵۶ در تهران افزودند: کارتر براساس محاسبات غلط امریکای یها که همچنان ادامه دارد، ایرانِ پهلوی را «جزیره ثبات » نامید اما قیام مردم قم و سلسله قیا مهای بعد از آن، ب هگون های نقشه محاسباتی رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر مجبور شد سال ۵۷ ، ژنرالی ب هنام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، کودتا یا هر روش دیگر، نهضت اسلامی ملت ایران را سرکوب کند که به فضل الهی ناکام ماند. حضرت آی تالله خامنه ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاسبات غلط امریکاییها دانستند و افزودند: تروریستها مخواستند حاج قاسم را ب هعنوان نماد حرکت عظیمی که نمایند هاش بود از بین ببرند اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران ومردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار، به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند، نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکای یها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. رهبر انقلاب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهای پر شکوه پیروزی انقلاب و برپایی نظام مرد مسالاری دینی، وظیفه یک ملتِ زنده را عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظایف کنونی، و تعیین چش مانداز و گا مهای استوار برای حرکت پر قدرت به سمت آن چشم انداز دانستند و افزودند: این وظیف هدانی و آیند هشناسی موجب کامیابی و پیروزی نهایی یعنی حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی برای ملت می شود. ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل جوانان مؤمن و حز باللهی در سراسر کشور، گفتند: برخی اظهار نظرها و گزار شها گویای حقیقت ملت نیست و باطن و احساسات واقعی مردم را باید در مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.

حضرت آی تالله خامن های در ادامه چند تذکر مهم خطاب به مردم و مسئولان برای حفظ نشاط و حرکت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی بیان کردند.

ایشان «غیرت دینی » را عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این غیرت دینی مردم بود که کشور را در دفاع مقدس -یعنی آن جنگ بین المللی که آمریکا، شوروی، ناتو و ارتجاعِ آن روز برای به زانو درآوردن انقلاب به راه انداخته بودند- پیروز کرد. رهبر انقلاب، تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه دیگری از فورانِ غیرتِ فرص تساز مردم دانستند و گفتند: در آن مراسم، ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز م یرفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملتهای مسلمان قرار میگرفت. ایشان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجلّی غیرت دینی مردم خواندند و خاطرنشان کردند: در آن حادثه نیز غیرت دینی مردم آثار سوء تهدیدها را از بین برد و آنها را به فرصت تبدیل کرد، بنابراین باید گویندگان، نویسندگان و صاحبان نفوذ تلاش کنند تا غیرت دینی مردم محفوظ بماند.

حضرت آیت  الله خامن های «حساسیت زدایی از اصول و مبانی انقلاب ب هوسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و رسان ههای بیگانه و برجست هسازی سخنان افراد ک ممایه و پر ادعا » را از دیگر برنام ههای دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقلاب از جمله «شکلگیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی ،» «استقلال » و «مبارزه با فساد و بی عدالتی » نباید تضعیف شوند.ایشان در همین زمینه افزودند: «تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو » نیز جزو اصول انقلاب است و اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست،همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. رهبر انقلاب، حساسی تزدایی از اصول انقلاب را بخشی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند و با دعوت از اهل فکر و قلم و صاحبان فعالی تهای اجتماعی و مجازی برای مقابله با این نقشه، افزودند: این تصور که اصول انقلاب برای مردم و آینده سودمند نیست خلاف واقع و ب یانصافی محض است. ایشان با تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقلاب از مه مترین ابزارهای پیشرفت کشور است، خاطرنشان کردند: در طول این ۴۳ سال هر جا پیشرفت و حرکت کرد هایم، محصول روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقلابی بوده و هر جا کار زمین مانده، پای فرص تطلبی، فساد، اشراف یگری و نگا ههای غیرانقلابی در میان است. حضرت آی تالله خامن های در تذکری دیگر، همگان را به «حفظ وحدت و انسجام ملی » فراخواندند و تأکید کردند: البته در خصوص بعضی که در مقابل انقلاب م یایستند، انقلاب چار های جز ایستادگی ندارد اما نباید «اختلاف نظر و سلیقه » به جبه هگیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود. ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقلاب در سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن » و تلاش آنها برای ایجاد اختلافهای مذهبی و درگیر کردن شیعه و سنّی، افزودند: نباید اجازه داد این مسائل در کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه قر نها است شیعه و سنّی در کشور در کنار یکدیگر و بدون درگیری و اختلاف زندگی کرد هاند، بنابراین نباید برای اختلا فها بهان های ب هوجود بیاید که خوشبختانه نیز ب هوجود نیامده است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: حالا یک کسی حرف غلطی م یزند و یک نفر هم احساس تکلیف م یکند اما این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند. ایشان، جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند و با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی، گفتند: مراس مهای عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمون های از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است. حضرت آی تالله خامن های در توصیه بعدی با تأکید بر لزوم تقویت امید به آینده، گفتند: جوانِ امیدوار، بهتر کار و تلاش و تحقیق میکند البته تقویت امید فقط با حر فزدن نیست و مسئولان باید با کار و تلاش خود که امروز بحمدالله به آن مشغول هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.

ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای جمهوری اسلامی در عرص ههای گوناگون،افزودند: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی بخصوص برای طبقات ضعیف و مشکلاتی همچون مشکلات بانکی ومالیاتی، جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی در بخ شهای مختلف داشته که باید برای مردم و کسانی که فقط با بیان مشکلات از این موفقی تها غافل هستند، بیان شود. حضرت آی تالله خامن های با تحسین گرایش مردمی و محسوس دولت، تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری خواندند و افزودند: باید به وعد هها نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد. ایشان ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاهها و شیو ههای پیشنهادی صاحبنظران، متخصصان و مردم و بررسی چگونگی استفاده از مشارک تهای مردمی را در اقدامات دولت لازم دانستند و به دولتمردان توصیه کردند از ظرفیتهای مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیرفساد و ویژ هخواری نیز استفاده کنند. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان تأکید کردند:مسئولان با همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت خالص، کار و تلاشِ محسوسِ فعلی را گسترش دهند تا خداوند این تلا شها را هرچه بیشتر پُر برکت گرداند.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.