مشوق های مادی برای فرزندآوری کافی نیست

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی

یک جامعه شناس معتقد است:مشوق هایی که در طرح  حمایت ا ز خانواده و جوانی جمعیت گنجانده شده، مربوط به مدت ها قبل است و این طرح باید با واقعیت های اقتصادی جامعه تنظیم و اجرا شود. » در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و این مشکل تبدیل به چالشی مهم و اساسی شده است. به همین دلیل مجلس شورای اس المی طرحی با عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت » تصویب کرد که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان هم رسید. در این طرح به زوجین جوان )زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال( وام ۲۰۰ میلیونی و به زوجین با سنین بالاتر وام ۱۴۰ میلیونی با ضمانت های آسان تعلق می گیرد. همچنین حق عائله مندی به مدت ۵ سال، هفت و نیم برابر خواهد شد. در این طرح تسهیلات دیگری همچون فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران، تسهیلات جدیدی برای وام ها و تسهیلات مسکن، مشوق های اقتصادی، تسهیلات شغلی، خدمات اجتماعی، تسهیلات آموزشی، برنامه های آموزشی عمومی، برنامه های آموزشی بهداشت و درمان و بهبود کیفیت زایمان طبیعی در نظر گرفته شده است. آیا طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت م یتواند با این مشوق ها به اهداف خود نائل شود؟ درا ین باره دکتر مجیدا بهری، آسی بشناس و رفتارشناس اجتماعی در گفتگو با رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه سالمندی جمعیت یکی از مشکلات و چال شهای اساسی برای دولت و مردما ست، گفت: «تا 20 سال آینده با این روند حرکتی که ب هسوی سالمندی وجود دارد نیاز خواهیم داشت نیروی کار خود را از کشورهای دیگر وارد کنیم، درا ین باره باید راهکارهایا ساسیا نجام داد. » وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مواردی مانند مسکن، اشتغال، وسایل بهداشتی و غذایی نوزاد تا 2 سالگی بسیار سنگین بوده و از عهده والدین شاغل و کارمند خارج است، افزود: «در بسیاری از کشورها برای تشویق فرزندآوری و جوان سازی جمعیت، تا 2 سالگی کودک اق الم بهداشتی، درمانی و تغذیه او رایگان است و این کم کها از سوی سازمان های حمایتی و رفاهی دولتی به والدین انجام می گیرد. » باید به جوانان مهار تهای زندگی و مسئولی تپذیری یاد داد ابهری با تأکید بر اینکه برای تشویق فرزندآوری و جوان سازی جمعیت تنها مشو قهای مادی کافی نیست، عنوان کرد:برخی از خانواده ها که دارای وضعیت مالی مناسبی نیز هستند برای آوردن فرزند دوم یا بیشتر تأمل م یکنند، علت این موضوع مسئولیت گریزی و ترس از دست دادن آزاد یهای تفریحی برای والدین جوان است. » این جامعه شناس ادامه داد: «برای برطرف سازی ای نگونه چال شها باید فرهن گسازی و آموز شهای لازم از سوی دولت و نهادهای رفاهی و حمایتی از قبیل سازمان بهزیستی وکمیته امداد صورت بگیرد. »وی با اشاره به اینکه بدون آموزش هایفرهنگی و مهارت های زندگی نمی توان به ای نگونه طر حها امید چندانی داشت، گفت:برقراری تفاهم، همسان گزینی، ساد هسازی زندگی، ساده زیستی، مسئولیت پذیر ساختن جوانان و بالا بردن تا بآوری زوجین جوان برای ادامه زندگی از قدم های اساسی در فرزندآوری و جوان سازی جمعیت است. » جوا نسازی جمعیت باید بر اساس واقعی تهای اقتصادی جامعه باشد ابهری با بیان اینکه طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با واقعی تهای اقتصادی جامعه پیش بینی و اجرا شود، عنوان کرد:مشو قهایی که در این طرح گنجانده شده، متعلق به مد تها قبل است، به عنوان مثال مبلغ وامی که برای خرید مسکن تعیین شده نه تنها کافی نیست، بلکه برای رهن خانه نیز ممکن است کم باشد. »این جامعه شناس اظهار کرد: «تخصیص خودرو بدون قرع هکشی به حل مشکل والدین کمک نمی کند چون عده ای از خانواده ها خودرو دارند؛ اجرای این حرکت بدون مطالعه فقط باعث افزایش ترافیک، آلودگی هوا و مشکلات شهری خواهد شد. مشوق ها و انگیزه هایی که ایجاد می شود باید به مسائل و چال شهای مهم جامعه توجه کند. » اجرا سازی این طرح بدون بررسی های اقتصادی و زیرساختی باعث تورم می شود وی با بیان اینکه اگر ای نگونه طر حها بدون بررس یهای اقتصادی و زیرساختی اجرا شود باعث به وجود آمدن تورم خواهد شد، تصریح کرد: «تورمی که توسط این طر حها ایجاد م یشود، ن هتنها بر دوش جوانان است بلکه کل جامعه را در بر م یگیرد. »ابهری با اشاره به اینکه اگر طرح های فرزندآوری و ازدواج با بررسی دقیق و به درستی اجرا شود، کمک بزرگی به جوا نسازی جمعیت خواهد کرد، تصریح کرد: باید این گونه طرح ها با مطالعات دقیق وآینده نگری تنظیم و تدوین شود وگرنه باعث بروز مشکلاتی برای اکثریت جامعه می شود و باری از دوش جوانان برداشته نخواهد شد. » در طرح حمایت از خانواده به اشتغا لزایی توجه کافی نشده است

وی با اشاره به اینکه این طرح باید در چند  استان کشور به صورت آزمو نوخطا اجرا و  سپس با بررسی نتایج آن به سراسر کشورتعمیم داده شود، گفت: «با توجه به روند جمعیتی کشور اگر این طرح با توجه به واقعی تهای جامعه بررسی کامل شود، سپس اجرای استانی و در نهایت در سطح کشوری به صورت دقیق و درست اجرا شود، آینده خوبی برای جامعه در موضوع جوان سازی رقم خواهد خورد. »

این جامعه شناس در پایان خاطرنشان کرد:در این طرح به اشتغا لزایی توجه کافی نشده و این مسئله یکی از حفر ههای موجود اجرایی در این طرح است. توجه به اشتغال زایی و کارآفرینی و همچنین از نظر رفتاری، بالا بردن مسئولیت پذیری و آموزش مهارت های فرزندآوری برای جوانان میتواند این طر ح را موفق کند.__

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.