تیترهای برجسته
پروژه آبرسانی به ۶۳ روستای کرمان با حضور رئیس بسیج مستضعفین افتتاح شد
اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ سال اولین جلسه شورای عالی فضایی تشکیل م یشود
ما نیازمند روحیه و فرهنگ بسیجی هستیم تا بحرا نها را پشت سر بگذاریم
در این شماره در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

+افزودن نظر

آخرین نظریات

هیچ نظری درج نگردیده است

مطالب این تک شماره

هیچ مطلبی برای این تک شماره درج نگردیده است

تک شماره های مرتبط از سایر نشریات

روزنامه پیام ما شماره 2214
روزنامه پیام ما شما 2213
نشریه شیرگان شماره 160
روزنامه پیام ما شماره2211
روزنامه پیام ما شماره 2210
نشریه پردیس جنوب شماره 18
نشریه هفتواد شماره 381
روزنامه پیام ما شماره 2208