پایان ناآرام تجمع کشاورزان

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
ملی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

همه چیز از شانزده روز پیش شروع شد. کشاورزان اصفهانی خسته از بی آبی پا به بستر خشک زاینده رود گذاشتند. چادر برپا کردند. تحصن کردند و بسط نشستند. بسط نشینی بازخوردهای گسترده پیدا کرد. رسان هها به بازنشر اخبار آن پرداختند. در جریان این اعترا ضها نیروی انتظامی هم در کنار معترضان بود و تجم عها در فضایی مسالم تآمیز برگزار شد. مسئولان مختلف هم در صدد پاسخگویی برآمدند. از معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو گرفته تا استاندار و فرماندار. همه چیز اما از دوم آذرماه به بعد تغییر کرد. دیگر خبری از حمایتهای گذشته از اصفهان یها نبود. مسئولان استانی هم چون ماموران نیروی انتظامی در شرایطی یکی پس از دیگری خواستار پایان تحصن کشاورزان بودند که شعار آنان از ابتدامشخص بود: «تا آب نیاد تو رودخونه، بر نم یگردیم به خونه ». اگرچه بازگشت آب به زاینده رود حداقل از نگاه فنی و با در نظر گرفتن میزان آب پشت سد بعید به نظر می رسید. در این شرایط جای گفتگوی گسترده و دامن هدار میان فعالان بخش کشاورزی، فعالان اجتماعی و مسئولان احساس م یشد. چرا که پیش از این هم کارشناسانی چون مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی آب تاکید کرد ه اند که احیای زایند هرود بدون توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی رفتن به بیراهه است.این بار مسئولان ارشدی چون محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری دستور بررسی مساله را دادند. بررس یهایی که نتیجه اش از دید کارشناسان یک چیز بود و از دید کشاورزان چیز دیگر. دوم آذر؛ تصمیم امنیتی غروب است. استاندار اما تعطیل نیست. نمایندگان صنف کشاورزان، نمایندگان شورای میرآ بها و آب بران شرق و غرب اصفهان در سالن جلسات استانداری حاضرند. استاندار اصفهان ومدیران دستگاههای دیگر هم حضور دارند. در جلسه راجع به مطالبات 9 گانه کشاورزان رایزنی کردند اما در نهایت مصوبات جلسه 7 بند بود. 7بندی که استاندار به دستگا ههای ذیربط ارسال کرده است. بند ششم: «مصوب شد تا ساعت 4 بامداد مورخ 3 آذر 1400 ، چادرهای مستقر کنار پل خواجو جمع آوری و تجمع انجام شده پایان یابد. » سوم آذر؛ کشاورزان نم یروند صنف کشاورزان با استانداری و نهادهای دیگر بر سر پایان تجمع توافق کرده اما کشاورزان حاضر به پایان تجمع نیستند. آ نها همچنان خواسته خود را بازگشت آب به رودخانه اعلام م یکنند. اختلا فها در صنف کشاورزان هم بالا م یگیرد. مسئولان اصفهانی چار هکار را در اعلام خبر پایان تجمع میدانند. پیامکی هم با همین مضمون و البته با لحنی هشدارگونه برای اصفهان یها ارسال م یشود: «باتوجه به اینکه صنف کشاورزان استان امروز پایان تجمع خود را اعلام کرد هاند، لطفا مراقبت فرمایید حضور شما در این محدوده مورد سوء استفاده رسان ههای بیگانه و معاندان قرار نگیرد. » همزمان پوسترهایی میان مردم و در شبک ههای اجتماعی اصفهان دست به دست م یشود. هدف آن، دعوتمردم به برپایی تجمع دیگری در روز جمعه است. چهارم آذر؛ چادرسوزی بامداد است، حدود ساعت 2. هوا سرد است و زمستانی. برخی کشاورزان حاضر به پایان تجمع خود نشدند. چادرها بر بستر خشک زایند هرود و در محدوده پل خواجو هنوز پابرجاست. نیروی انتظامی با هماهنگی نهادهای مربوطه در محل حاضر شده است. هدف آنان پایان دادن به تجمع است. همان که در مصوبه نمایندگان کشاورزان و میرا بها و استانداری آمده است. ناگهان آتش زبانه میکشد. چادرها در آتش م یسوزند. فریادها بلند میشود. شعارهایی سر داده میشود. اما چه کسی چادرها را سوزاند؟ روایت رسمی، همان است که نیروی انتظامی اعلام کرد و خبرگزار یهای مختلف به ویژه «فارس » منتشرش کردند: «اراذل و اوباش با حمله به چادر کشاورزان، آ نها را سوزاند ». روایت غیررسمی اما چیز دیگری است. کشاورزان چندان بر کلیدواژه اراذل و اوباش تاکید ندارند و م یگویند نیروی انتظامی آن را محاصره کرده بود. هر دو طرف هم فیل مهایی برای اثبات ادعای خود منتشر کرد هاند. تاریکی شب اما تشخیص واقعیت را سخ تتر کرده است. نیروی انتظامی اعلام کرد که اراذل و اوباشی که چادرها را سوزاندند را بازداشت کرده است. پس از آن هم فیل مهایی منتشر شده از حضور پاکبانان در محل برای جمع آوری باقی مانده چادرها. آثار از بین رفت. انگار از اول هم کشاورزان در آن حاضر نبودند. صبح چهارم آذر، فیلمها و تصاویر بسیاری از پاکسازی محل تجمع کشاورزان اصفهانی منتشر شد همانطور که خبر تجمع هم دست به دست می شد.پنجم آذر؛ جمعه سیاه«بلک فرایدی » است؛ «جمعه سیاه ،» برای اروپای یها و آمریکای یها و در ایران وهند اما توجهات معطوف به کشاورزان است. در هند هم کشاورزان حاضر به برگشتن به خانه هایشان نیستند. دولت هند لایحه اصلاحات کشاورزی را پس گرفته ولی کشاورزان در پایتخت و سایر شهرهای هند به تجمع خود ادامه داد هاند. در اصفهان جو امنیتی از حدود ساعت 9 صبح در اطراف پل خواجو شکل گرفته است. یکی از کشاورزان به خبرنگار «پیام ما » گفت: «رفته بودیم برای اعتراض. مثل هفته قبل اما اینبار پر از مامور بود. » مردم رفته رفته جمع میشوند. محل تجمع: بستر خشکیده زاینده رود. نیروهای بسیج در محل حاضرند.با لبا سها و کلا ههای یک شکل اما بدون ابزار دفاعی و تهاجمی. یگان ویژه اما از راه میرسد؛ ساعت حدود 9 و نیم صبح. یکی دیگر از شاهدان عینی در توصیف ماجرا برای خبرنگار «پیام ما » نوشت: «آنچه م یخواهم، نمی بینم و آنچه می بینم، نمی خواهم .»

سروده محمدرضا شفیعی کدکنی.دقایقی بعد تن شها بر بستر زایند هرود آغاز میشود. مردم شعار م یدهند و تعدادشان رو به فزونی است. نیروی انتظامی هم میکوشد مانع از برگزاری تجمع شود. از قبل هم اعلام کرده بود که مردم از تجمع خودداری کنند. التهاب به سرعت افزایش پیدا م یکند. یگان ویژه جدی تر وارد صحنه م یشود. درگیریها بین مردم و نیروی انتظامی آغاز م یشود. گاز اشک آور پس از گاز اشک آور. باتوم پس از باتوم. شعار پشت شعار. گرد و خاکها بلند شد. مردم از بستر زاینده رود میروند و تجمعات به خیابا نهای اطراف کشیده میشود. یکی از کشاورزان حاضر در صحنه به «پیام ما » م یگوید: «مگر ما چه خواسته بودیم؟ هفته قبل تجمع کرده بودیم. آرام و راحت. چه فرقی بین این هفته و آن هفته بود؟ » اینترنت هم به مرور کند م یشود. اعتراضات تا ظهر ادامه پیدا م یکند. کلی پها و تصاویر منتشر شده در شبک ههای اجتماعی هم انتقادات گسترده کاربران را در پی دارد. آخرین گزار شهای دریافتی خبرنگار «پیام ما » از اصفهان، ساعت 5 و نیم عصر، حکایت از کندی و قطعی اینترنت در بخشهای مختلف اصفهان دارد. یکی از حاضران در خیابان بزرگمهر اصفهان، گفت که اینترنت موبایل در این منطقه قطع است. او گفت که این قطعی در همه اپراتورها به چشم میخورد. یکی از حاضران در خیابان شهدا هم از قطعی اینترنت همراه در این منطقه خبرداد. هر دو نفر این افراد اما تایید کردند که اینترنتهای خانگی در اصفهان فعال است ولی با کندی سرعت مواج هاند. در شاهین شهر اصفهان اما اوضاع عادی است. یکی از حاضران در این منطقه به خبرنگار «پیام ما » گفت که هم اینترنت خانگی و هم همراه در این منطقه وصل است.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.