آب مایه حیاتی که از کرمان گریزان است!

۹۴/۱۰/۱۶ شماره 2239 ۲۲۳۹
شماره 2239 ۲۲۳۹
کرمان امروز شماره ۲۲۳۹ ۹۴/۱۰/۱۶