آخرین اخبار از طرح جریمه غیبت سربازی در سال 96

۹۶/۰۳/۰۹ شماره 70 ۷۰
شماره 70 ۷۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۰ ۹۶/۰۳/۰۹