آخرین وضعیت مصوبه معافیت فرزندان ایثار گران از سربازی

۹۶/۰۶/۱۴ شماره 2275 ۲۲۷۵
شماره 2275 ۲۲۷۵
ندای وحدت شماره ۲۲۷۵ ۹۶/۰۶/۱۴