آزمون و خطاهای پسته را روی خرما تکرار نکنیم

۹۶/۰۶/۱۴ شماره 13 ۱۳
شماره 13 ۱۳
صدای تاک شماره ۱۳ ۹۶/۰۶/۱۴