آستاندار کرمان:اگر نگاه اعضای شورا به رای اوردن در دوره بعد باشد شهر نمیتواند منتفع شود

۹۶/۱۲/۱۵ شماره 2396 ۲۳۹۶
شماره 2396 ۲۳۹۶
ندای وحدت شماره ۲۳۹۶ ۹۶/۱۲/۱۵