آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای کرمان از 17 فروردین

۹۶/۰۱/۱۵ شماره 2164 ۲۱۶۴
شماره 2164 ۲۱۶۴
ندای وحدت شماره ۲۱۶۴ ۹۶/۰۱/۱۵