آغاز سفرهای تابستانی و لزوم توجه به نکات ایمنی در سفر های جاده ای

۹۶/۰۴/۰۷ شماره 2225 ۲۲۲۵
شماره 2225 ۲۲۲۵
ندای وحدت شماره ۲۲۲۵ ۹۶/۰۴/۰۷