آغاز عملیات اجرایی انتقال اب به 328 روستای شرق استان کرمان

۹۵/۰۳/۲۴ شماره 142 ۱۴۲

۱۴۲

۱۱۱
شماره 142 ۱۴۲
طلوع بم شماره ۱۴۲ ۹۵/۰۳/۲۴۹


۱۱۱

PDF