آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه عمرانی و بهسازی شهری در کرمان

۹۶/۰۷/۱۶ شماره 2295 ۲۲۹۵
شماره 2295 ۲۲۹۵
ندای وحدت شماره ۲۲۹۵ ۹۶/۰۷/۱۶