آغاز فاز اول مالچ پاشی اراضی بیابانی شهرستان ریگان

۹۶/۰۶/۲۸ شماره 169 ۱۶۹

۱۶۹

۲۵
شماره 169 ۱۶۹
طلوع بم شماره ۱۶۹ ۹۶/۰۶/۲۸