آغاز مرمت و ساماندهی میدانارگ کرمان

۹۶/۰۵/۱۶ شماره 2255 ۲۲۵۵
شماره 2255 ۲۲۵۵
ندای وحدت شماره ۲۲۵۵ ۹۶/۰۵/۱۶