آفتتاح بیمارستان دولتی 216 تختخوابی در سیرجان

۹۶/۰۲/۰۲ شماره 93 ۹۳
شماره 93 ۹۳
نسیم امید شماره ۹۳ ۹۶/۰۲/۰۲