آقای استاندار سعی کند حرمت رای مردم را نگه دارد

۹۴/۱۲/۱۹ شماره 587 ۵۸۷
شماره 587 ۵۸۷
پیام ما شماره ۵۸۷ ۹۴/۱۲/۱۹