آلایندگی کارخانه کک سازی زیر حد استاندارد است

۹۴/۱۱/۱۸ شماره 311 ۳۱۱
شماره 311 ۳۱۱
همراه کرمان شماره ۳۱۱ ۹۴/۱۱/۱۸