آماده همکاری در زمینه مس با خارجی ها هستیم

۹۴/۰۹/۰۴ شماره 2222 ۲۲۲۲
شماره 2222 ۲۲۲۲
کرمان امروز شماره ۲۲۲۲ ۹۴/۰۹/۰۴