آمادگی اداره کل منابع طبیعی کرمان برای مقابله با حریق های احتمالی

۹۵/۰۲/۳۰ شماره 629 ۶۲۹
شماره 629 ۶۲۹
پیام ما شماره ۶۲۹ ۹۵/۰۲/۳۰