آمادگی راهداری استان کرمان با اجرای سناریوی انفجار پل های جاده ای

۹۶/۰۸/۱۵ شماره 2316 ۲۳۱۶
شماره 2316 ۲۳۱۶
ندای وحدت شماره ۲۳۱۶ ۹۶/۰۸/۱۵