آمادگی زیر گذر جبلیه برای عبور ترافیکی

۹۴/۱۱/۱۳ شماره 31 ۳۱
شماره 31 ۳۱
فردای کرمان شماره ۳۱ ۹۴/۱۱/۱۳