آمار تلفات تصادف ها بحرانی است

۹۶/۰۸/۲۰ شماره 596 ۵۹۶
شماره 596 ۵۹۶
استقامت شماره ۵۹۶ ۹۶/۰۸/۲۰