آیا بهتر نیست شهرداری کرمان از خود شروع کند

۹۶/۰۸/۲۷ شماره 199 ۱۹۹

۱۹۹

۲۹
شماره 199 ۱۹۹
هفتواد شماره ۱۹۹ ۹۶/۰۸/۲۷