آیا حذف صفر سیاستی اصولی است؟

۹۵/۰۹/۲۴ شماره 2099 ۲۰۹۹
شماره 2099 ۲۰۹۹
ندای وحدت شماره ۲۰۹۹ ۹۵/۰۹/۲۴