آیا مس روند نزولی را پیش گرفته است؟

۹۶/۰۸/۰۳ شماره 28 ۲۸
شماره 28 ۲۸
آفاق ورزشی شماره ۲۸ ۹۶/۰۸/۰۳