آیت االله سیستانی را تحریم کرد

۹۴/۱۰/۳۰ شماره 546 ۵۴۶
شماره 546 ۵۴۶
پیام ما شماره ۵۴۶ ۹۴/۱۰/۳۰