آیت االله فاضل لنکرانی حمایت از رئیسی را تکذیب کرد

۹۶/۰۲/۲۳ شماره 16 ۱۶
شماره 16 ۱۶
روشنفکری شماره ۱۶ ۹۶/۰۲/۲۳