آیت االله هاشمی رفسنجانی : انتخاب با مردم است دیگران دست از اهانت و تخریب بردارند

۹۴/۱۱/۲۴ شماره 565 ۵۶۵
شماره 565 ۵۶۵
پیام ما شماره ۵۶۵ ۹۴/۱۱/۲۴