آیت الله جعفری:امیدوارم مردم افراد آگاه را انتخاب کنند

۹۴/۰۸/۱۰ شماره 662 ۶۶۲
شماره 662 ۶۶۲
نگین سیرجان شماره ۶۶۲ ۹۴/۰۸/۱۰