آیت الله جعفری : هیچ فشاری روی من نبوده است

۹۶/۰۵/۰۱ شماره 2243 ۲۲۴۳
شماره 2243 ۲۲۴۳
ندای وحدت شماره ۲۲۴۳ ۹۶/۰۵/۰۱