آیت الله موحدی کرمانی؛ کاندیدای ریاست خبرگان نمی شوم

۹۵/۰۳/۰۴ شماره 632 ۶۳۲
شماره 632 ۶۳۲
پیام ما شماره ۶۳۲ ۹۵/۰۳/۰۴