آیت الله مکارم: ربا خواری بانک ها مسلم است

۹۶/۱۰/۰۹ شماره 2349 ۲۳۴۹
شماره 2349 ۲۳۴۹
ندای وحدت شماره ۲۳۴۹ ۹۶/۱۰/۰۹