آیت الله مکارم : مردم اهتمام دولت به مسائل درمانی را لمس می کنند

۹۶/۰۲/۰۴ شماره 2179 ۲۱۷۹
شماره 2179 ۲۱۷۹
ندای وحدت شماره ۲۱۷۹ ۹۶/۰۲/۰۴