آیت الله هاشمآیت الله هاشمی : مخالفان نگران هستند که این دولت موفق شود

۹۵/۰۴/۲۶ شماره 672 ۶۷۲
شماره 672 ۶۷۲
پیام ما شماره ۶۷۲ ۹۵/۰۴/۲۶