آیت الله هاشمی با اشاره به تجربه استانداری کرمان در خصوصی سازی : اقیانوس اراده مردمی رخوت ها را از مسیر اقتصادی جامعه بر میدارد

۹۵/۰۳/۲۷ شماره 651
شماره 651
پیام ما شماره ۹۵/۰۳/۲۷