آیت الله هاشمی همواره همه را به اعتدال دعوت می کرد

۹۶/۰۳/۰۲ شماره 69 ۶۹
شماره 69 ۶۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۹ ۹۶/۰۳/۰۲