آینده صنعت زغال سنگ در خطر

۹۴/۱۰/۱۳ شماره 2236 ۲۲۳۶
شماره 2236 ۲۲۳۶
کرمان امروز شماره ۲۲۳۶ ۹۴/۱۰/۱۳۱


۷۲

5,000 ریال – خرید این شماره