ابتکار موضع خود در ارتباط با انتقال اب از بهشت اباد به کرمان را تکرار کرد

۹۵/۰۵/۰۷ شماره 683 ۶۸۳
شماره 683 ۶۸۳
پیام ما شماره ۶۸۳ ۹۵/۰۵/۰۷